The Wilhemus, the Dutch National Anthem Content from the guide to life, the universe and everything

The Wilhemus, the Dutch National Anthem

1 Conversation

Faculty of Science

The Netherlands: Introduction | Topography | Facts and Figures | Polders and Dykes | The Dutch National Anthem | Dutch - the Language | Dutch Pronunciation | Dutch Grammar | Handy Dutch Phrases | The Dutch | Transportation in the Netherlands

The Dutch National Anthem, the Wilhelmus, has 15 eight-line verses.  It was written circa 1568, possibly by the poet and diplomat Philip van Marnix, a big supporter of Prince William of Orange. 

The first and sixth verses are usually sung at national events. In the first verse, Prince William vows that he will remain true to his country unto death; in the sixth, he prays to God for strength to rid the land of tyranny. 

The Wilhelmus has been the official Dutch national anthem since 1932.

The anthem

 1. Wilhelmus van Nassouwe
  Ben ik van Duitsen bloed,
  Den vaderland getrouwe
  Blijf ik tot in den dood;
  Een Prinse van Oranje
  Ben ik, vrij onverveerd,
  Den Koning van Hispanjen
  Heb ik altijd geëerd.

 2. In Godes vrees te leven
  Heb ik altijd betracht,
  Daarom ben ik verdreven,
  Om land, om luid' gebracht;
  Maar God zal mij regeren
  Als een goed instrument,
  Dat ik zal wederkeren
  In mijnen regiment.

 3. Luidt u, mijn onderzaten,
  Die oprecht zijn van aard,
  God zal u niet verlaten,
  Al zijt gij nu bezwaard;
  Die vroom begeert te leven,
  Bidt God nacht ende dag,
  Dat hij mij kracht wil geven,
  Dat ik u helpen mag.

 4. Lijf en goed al te samen
  Heb ik u niet verschoond,
  Mijn broeders hoog van namen
  Hebben 't u ook vertoond;
  Graaf Adolf is gebleven
  In Friesland in den slag,
  Zijn ziel in 't eeuwig leven
  Verwacht den jongsten dag.

 5. Edel en hoog geboren,
  Van keizerlijken stam,
  Een vorst des rijks verkoren,
  Als een vroom Christenman,
  Voor Godes woord geprezen
  Heb ik vrij onversaagd,
  Als een held zonder vrezen,
  Mijn edel bloed gewaagd. 

 6. Mijn schild ende betrouwen
  Zijt gij, o God mijn Heer,
  Op u zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer;
  Dat ik doch vroom mag blijven
  Uw dienaar t'aller stond,
  Die tirannie verdrijven
  Die mij mijn hert doorwondt.

 7. Van al die mij bezwaren,
  En mijn vervolgers zijn,
  Mijn God wilt doch bewaren
  Den trouwen dienaar dijn;
  Dat zal mij niet verrassen
  In haren bozen moed,
  Haar handen niet en wassen
  In mijn onschuldig bloed. 

 8. Als David moeste vluchten
  Voor Saul den tiran
  Zo heb ik moeten zuchten
  Met menig edelman
  Maar God heeft hem verheven
  Verlost uit alder nood
  Een koninkrijk gegeven
  In Israel zeer groot 

 9. Na 't zuur zal ik ontvangen
  Van God mijn Heer dat zoet
  Daar na zo doet verlangen
  Mijn vorstelijk gemoed:
  Dat is dat ik mag sterven
  Met eren in dat veld
  Een eeuwig rijk verwerven
  Als een getrouwe held 

 10. Niet doet mij meer erbarmen
  In mijnen wederspoed
  Dan dat men ziet verarmen
  Des Konings landen goed
  Dat u de Spanjaards krenken
  O edel Neerland zoet
  Als ik daar aan gedenke
  Mijn edel hert dat bloedt 

 11. Als een Prins opgezeten
  Met mijner heires kracht
  Van den tiran vermeten
  Heb ik den slag verwacht
  Die bij Maastricht begraven
  Bevreesde mijn geweld
  Mijn ruiters zag men draven
  Zeer moedig door dat veld 

 12. Zo het den wille des Heren
  Op die tijd had geweest
  Had ik geern willen keren
  Van u dit zwaar tempeest
  Maar de Heer van hier boven
  Die alle ding regeert
  Die men altijd moet loven
  En heeft het niet begeerd 

 13. Zeer prinselijk was gedreven
  Mijn prinselijk gemoed
  Standvastig is gebleven
  Mijn hert in tegenspoed
  Den Heer heb ik gebeden
  Van mijnes herten grond
  Dat hij mijn zaak wil reden
  Mijn onschuld doen bekend 

 14. Oorlof mijn arme schapen
  Die zijt in groten nood
  Uw herder zal niet slapen
  Al zijt gij nu verstrooid!
  Tot God wilt u begeven
  Zijn heilzaam woord neemt aan
  Als vrome Christen leven
  't Zal hier naast zijn gedaan 

 15. Voor God wil ik belijden
  En zijner groter macht
  Dat ik tot genen tijden
  Den Koning heb veracht
  Dat dat ik God den Here
  Der hoogster Majesteit
  Heb moeten obedieren
  In der gerechtigheid 


Bookmark on your Personal Space


Conversations About This Entry

Title
Latest Post

Edited Entry

A576885

Infinite Improbability Drive

Infinite Improbability Drive

Read a random Edited Entry

Categorised In:


Written by

Write an Entry

"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has been compiled and recompiled many times and under many different editorships. It contains contributions from countless numbers of travellers and researchers."

Write an entry
Read more